Regulaminy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ

Z „Czytelni Internetowej” nieodpłatnie korzystać mogą wszyscy w godzinach pracy bibliotek.

Praca przy komputerze możliwa jest po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.

Komputery w Bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych np. pisanie referatów, tworzenie prezentacji, rozszerzanie wiedzy, gromadzenie informacji.

Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy.

Jednorazowo można korzystać z komputera do 1 godziny. W przypadku braku osób  zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony.

Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

Zabrania się korzystania w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

Do gier i zabaw można wykorzystywać komputer tylko za zgodą bibliotekarza.

Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentu przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą rekompensującą zużycie papieru i atramentu, po uprzednim uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.

Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

Wszystkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi.

Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Nie wolno pobierać z Internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarza.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

Po zapoznaniu się z regulaminem, użytkownik  wpisuje się do zeszytu odwiedzin czytelni, akceptując tym samym regulamin.

Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych na okres wskazany przez bibliotekarza.