Regulaminy

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ MEDIATEKI

I  ZBIORY

Mediateka może gromadzić: płyty analogowe, płyty CD-ROM, płyty VCD-ROM, płyty DVD-ROM, płyty BD ROM, kasety magnetofonowe, „książkę mówioną”, wydawnictwa multimedialne, gry, kasety video i inne zbiory.

II  WYPOŻYCZANIE

Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Mediateki mają wszystkie osoby fizyczne oraz prawne (instytucje) po dopełnieniu następujących formalności:

  1. zapoznaniu się z treścią Regulaminu Wypożyczeń Mediateki;
  2. potwierdzeniu własnoręcznym, czytelnym podpisem zobowiązania czytelniczego wypełnionego na podstawie wiarygodnego dokumentu        (ze zdjęciem) Za czytelników niepełnoletnich zobowiązanie podpisują i ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni.
  3. otrzymaniu dokumentu potwierdzającego nabycie praw czytelniczych w postaci karty bibliotecznej, ( karta biblioteczna wydana czytelnikowi wcześniej w celu korzystania z wypożyczalni książek i czasopism upoważnia do korzystania z wypożyczeń mediateki.)

W przypadku:

  1. zagubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej - Czytelnik zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić  Bibliotekę,
  2. zagubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej - jej duplikat, za opłatą, wystawia placówka, w której wystawiono kartę pierwotną,
  3. zmiany danych osobowych -Czytelnik zobowiązany jest poinformować o tym Bibliotekę.

Aktualna karta biblioteczna uprawnia do korzystania z usług całej sieci Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn.

Korzystanie ze zbiorów Mediateki jest bezpłatne.

Na wniosek Czytelnika – osobiście lub telefonicznie, Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonego dokumentu, jeżeli nie ma na niego zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować dokumenty aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników. Na wyraźne wskazanie Czytelnika może on być powiadomiony telefonicznie lub drogą e-mailową o możliwości odbioru danego dokumentu. W razie braku danej pozycji, Czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych filii Biblioteki znajduje się poszukiwany przez niego dokument.

Dokładną liczbę tytułów do jednorazowego wypożyczenia ustala bibliotekarz.

Wypożyczeń dokonuje się na okres 35 dni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wyznaczyć inny termin zwrotu szczególnie poszukiwanych pozycji.

Za przetrzymanie zbiorów ponad termin określony w niniejszym regulaminie Biblioteka pobiera, za pokwitowaniem, opłaty w wysokości ustalonej w Cenniku BPG Kwidzyn.

Użytkownik, do którego Biblioteka wysyła upomnienie, pokrywa koszty jego wysyłki.

Jeżeli wypożyczający, pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu wypożyczonych zbiorów lub zapłaty należnej kwoty, Biblioteka będzie dochodzić swych roszczeń na drodze sądowo-arbitrażowej.

Pierwszeństwo w wypożyczeniach „książki mówionej” posiadają osoby niedowidzące lub niewidzące.

III  POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE ZBIORÓW BIBLIOTEKI

Wypożyczający jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych zbiorów. Powinien też zwrócić uwagę na stan materiałów przed ich wypożyczeniem, a przy zwrocie przekazać bibliotekarzowi spostrzeżenia o wszelkich dostrzeżonych usterkach.

Wypożyczającemu nie wolno samemu naprawiać uszkodzonych materiałów.

Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych odpowiada wypożyczający.

Za zagubienie lub zniszczenie wypożyczonych materiałów Biblioteka pobiera odszkodowanie. Wysokość odszkodowania zależy od aktualnej wartości rynkowej zbioru. Wyceny dokonuje bibliotekarz.

Na sumę wpłaconą z tytułu odszkodowania wypożyczający otrzymuje pokwitowanie.

IV  PRZEPISY KOŃCOWE

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

Skargi, wnioski i opinie użytkownik może wpisać do zeszytu skarg i wniosków, który znajduje się u bibliotekarza.

Wszystkim osobom korzystającym ze zbiorów Biblioteki przypomina się o skutkach prawnych związanych z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. Nr 24 z 1994 roku z późniejszymi zmianami).

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.